Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0123-МИ
Ихтиман, 13.11.2023

ОТНОСНО: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

Във връзка с подадено Заявление с вх.№ 155/10.11.2023 год. от Николай Димитров Стоянов, с което същият заявява, че не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник и да бъде заличен от кандидатската листа на КП „Граждани за общината“, след като същия е бил обявен за избран съгласно Решение № 085-МИ/30.10.2023 г. на ОИК-Ихтиман.

Съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 от ИК, за вписването на лице, като кандидат, в случая за общински съветник, е необходимо неговото съгласието обективирано в нарочна декларация.

Оттеглянето на това съгласие е основание за заличаването му от кандидатската листа.

Според ОИК – Ихтиман, оттеглянето на съгласието може да бъде направено до полагане на клетва по реда на чл. 32 от ЗМСМА. След полагането на клетва правната възможност за прекратяване на пълномощията на общински съветник, по негово желание, е уредена в чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА – подаване на оставка.

В случая заявителя е регистриран, като кандидат за общински съветник от листата на КП „Граждани за общината“ с Решение № 30 от 25.09.2023. на ОИК – Ихтиман.

С Решение № 85/30.10.2023 год. на ОИК за обявяване на избраните общински съветници, след преподреждане на кандидатската листа съобразно получените преференции, заявителя е под номер 1 в кандидатската листа и е избран за общински съветник.

Предвид подаденото заявление и направеното в него изявление, което по своя характер е оттегляне на съгласието за вписването му, като кандидат за общински съветник следва да се приложи по аналогия процедурата по чл. 458, ал. 1 от ИК, а именно: за избран общински съветник да се обяви следващия в съответната листа.

С Решение № 85/30.10.2023 год. на ОИК за обявяване на избраните общински съветници, след преподреждане на кандидатската листа съобразно получените преференции, следващия в кандидатската листа за общински съветник под номер 3 е Йорданка Владимирова Лесева, но тъй като съгласно подаденото заявление с вх. № 157/10.11.2023 г. от Йорданка Владимирова Лесева, изявява че не желае да бъде обявена за избран общински съветник от КП „Граждани за общината“, съгласно гореизложените мотиви следва същата да бъде заличена от кандидатската листа на КП „Граждани за общината“.

Предвид подадените заявления и направените в тях изявления, което по своя характер са оттегляне на съгласието за вписването им, като кандидат за общински съветник следва да се приложи по аналогия процедурата по чл. 458, ал. 1 от ИК, а именно: за избран общински съветник да се обяви следващия в съответната листа.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 414 и чл.458 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия– Ихтиман

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, с ЕГН: **********, като избран общински съветник от КП „Граждани за общината“;

ЗАЛИЧАВА ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА ЛЕСЕВА, с ЕГН:**********, от кандидатската листа на КП „Граждани за общината“;

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК от кандидатската листа на                 КП „Граждани за общината“ следващият в листата ДЕНИС СТОЯНОВА КАРАДЖОВА.

Издава удостоверение на избраното лице и анулира издаденото на отказалият се.

Екземпляр от решението на Общинската избирателна комисия – Ихтиман да се изпрати на деловодството на Общинския съвет – Ихтиман.

Екземпляр от решението на Общинската избирателна комисия – Ихтиман да се изпрати на деловодството на Общинска администрация-Ихтиман.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Ихтиман.

 

 

 

Председател:................

                        /Даниел Грънчаров/

 

 

Секретар:......................

/Илия Белитов/

 

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 13.11.2023 в 17:40 часа

Свързани решения:

085-МИ/30.10.2023

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения