20.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено за 21.09.2023 г. от 17:00 часа.

20.09.2023

ОИК - ИХТИМАН НАПОМНЯ!!!

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

1. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия, относно партията/коалицията/местната коалиция след представяне на следните документи:
1.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община, кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на /кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

1.2. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

1.4 пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

2. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия, относно инициативния комитет след представяне на следните документи:
2.1 Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

2.2 заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3 кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин. 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

1. за общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;

2. за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;

3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

4. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа). Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 1994-МИ от 24.08.2023 г.).

 Приложение 1

Приложение 2

 

17.09.2023

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ихтиман е насрочено за 18.09.2023 г. от 17:30 часа.

17.09.2023

Съобщение

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

На основание чл.87,ал.1, т.14 ИК, чл. 414, ал.3 от ИК и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, ОИК Ихтиман, Ви уведомява за следното:

1. Определя 09:00 часа на 19 септември 2023 г. като начален срок за подаване на документи в ОИК Ихтиман, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
2. Определя 17:00 часа на 26 септември 2023 г. като краен срок за подаване на документи в ОИК Ихтиман, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г., както и за предаване в ОИК Ихтиман на списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат.
3. С изключение на 20 септември 2023 г. работното време за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. ще бъде от 09:00 часа до 14:00 часа.

15.09.2023

Съобщение

Нa 16.09.2023 г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Ихтиман.

12.09.2023

Съобщение

Нa 13.09.2023 г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Ихтиман.

10.09.2023

Съобщение

Нa 11.09.2023 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Ихтиман.

08.09.2023

Съобщение

Нa 09.09.2023 г, от 11:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ихтиман.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 028-МИ / 21.09.2023

    относно: Регистрация на независим кандидат ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ от Инициативен комитет като кандидат за Кмет на кметство ВЕРИНСКО в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 027-МИ / 21.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за КМЕТОВЕ на КМЕТСТВА от партия „МИР“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 026-МИ / 21.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за КМЕТ на община ИХТИМАН от партия „МИР“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения