Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 028-МИ
Ихтиман, 21.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на независим кандидат ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ от Инициативен комитет като кандидат за Кмет на кметство ВЕРИНСКО в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В ОИК Ихтиман е постъпило предложение за регистрация Приложение № 53-МИ от изборните книжа, с което се заявява регистрация от Инициативен комитет на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, като независим кандидат за Кмет на кметство ВЕРИНСКО, подписано от представляващия ИК Лили Руменова Георгиева. Документите са заведени под № 3/21.09.2023 г./13:50 часа във Входящ регистър на кандидатите за кметове на кметства на ОИК Ихтиман /Приложение № 70-МИ. Към предложението са приложени: Заявление – декларация по образец Приложение № 54-МИ от кандидата за кмет на кметство ВЕРИНСКО, Списък с лицата подкрепили издигането на кандидатурата му на хартиен и технически носител с 52 /петдесет и два/ броя подписи в Приложение № 56-МИ.
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И :


1. РЕГИСТРИРА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, с ЕГН: *************, от Инициативен комитет, за издигане на независим кандидат за Кмет на кметство ВЕРИНСКО в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
2. Издава удостоверение за регистрация на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, с ЕГН: ***********, като независим кандидат за кмет на кметство ВЕРИНСКО /Приложение № 67-МИ от изборните книжа на ЦИК/.


Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 21.09.2023 в 21:15 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения