Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 0106-МИ
Ихтиман, 04.11.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Венцислав Бонев - упълномощен представител на ПП „МИР“ за нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

В ОИК-Ихтиман е постъпил сигнал входиран в регистъра на жалбите с вх. № 9/03.11.2023 г., от Венцислав Димитров Бонев – представляващ ПП „МИР, относно незаконна агитация, свързана с провеждането на II тур за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 05.11.2023 г. Настоява се длъжностните лица да преустановят нарушението на ИК. Приложени са 1 бр. снимка от Фейсбук и 2 бр. снимки.

При разглеждане на преписката използването на тениски за подкрепа на кандидат за кмет не попада в хипотезата на забраната за изборна агитация, предвидена в разпоредбата на чл. 182, ал. 1 ИК. В тази хипотеза се изисква предизборната агитация да се осъществява, в помещения, предоставени на общинската администрация (в тази връзка Решение № 10834 от 16.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11903/2015 г., IV о)

Стадиони/читалища и други публично достъпни места не са ограничени за ползване само от общинската администрация, към датата на провеждане на мероприятието предизборната агитация е била позволена. В допълнение следва да отбележим, че предоставените снимки са на група лица тичащи на футболно игрище без да се осъществява официално мероприятие.

С оглед на горното, се предложи на ОИК-Ихтиман да гласува има ли констатирано нарушение на разпоредбите на ИК, като при проведеното гласуване на основното предложение за решение а именно:

„ОИК-Ихтиман не е установило нарушение на чл. 183,  ал. 1 ИК., поради което оставя така подадения сигнал/жалба с вх. № 9/03.11.2023 г., от Венцислав Димитров Бонев – представляващ ПП „МИР без уважение“

Общинската избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове: Даниел Лазаров Грънчаров; Борислав Иванов Пашунов; Зоя Иванова Иванова; Емил Димитров Митев; Стоян Георгиев Дойчев; Анелия Петрова Пандезова; Виктория Викторовна Чобанова, а „ПРОТИВ“ 4 членове: Светлана Христова Благоева; Илия Богданов Белитов; Станислава Ангелова Стоянова; Мариета Юриева Козлова;

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинската Избирателна Комисия

 

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Даниел Лазаров Грънчаров

Секретар: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 04.11.2023 в 19:56 часа

Календар

Решения

  • № 0124-МИ / 14.11.2023

    относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 0123-МИ / 13.11.2023

    относно: Разглеждане на заявление от Николай Димитров Стоянов с искане за заличаването му, след като е обявен за избран общински съветник от КП „Граждани за общината‘, както и заявление от Йорданка Владимирова Лесева с искане да не бъде обявявана за общински съветник

  • № 0122-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на членове на ОИК Ихтиман, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и подпишат приемо-предавателния протокол

всички решения