Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 378-МИ/НР
Ихтиман, 01.11.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК № 23200014 в с. Стамболово, община Ихтиман, област Софийска, назначена с Решение № 295-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК Ихтиман

Постъпило е предложение с вх. № 124 от 31.10.2015 г. от упълномощен представител на  ПП „ГЕРБ” от името на Даниела Митева, за промяна в състава на СИК                           № 23200014 в с. Стамболово, община Ихтиман, област Софийска, като на мястото на Славейка Кирилова Груева – член на СИК № 23200014 да бъде назначен Борислав Владимиров Бичев, а Славейка Кирилова Груева - освободена. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  Славейка Кирилова Груева като член  на СИК № 23200014 в                         с. Стамболово, община Ихтиман, област Софийска.

 НАЗНАЧАВА Борислав Владимиров Бичев за член на СИК № 23200014 в с. Стамболово, община Ихтиман, област Софийска.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 01.11.2015 в 15:27 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения