Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 377-МИ/НР
Ихтиман, 31.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК № 23200026 в с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, назначена с Решение № 305-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК Ихтиман

Постъпило е предложение с вх. № 123 от 31.10.2015 г. от упълномощен представител на  ПП „ВМРО-БНД” от името на Лозан Лозанов, за промяна в състава на СИК                  № 23200026 в с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, като на мястото на Мария Иванова Илиева – член на СИК № 23200026 да бъде назначен Лозан Лозанов Лозанов, а Мария Иванова Илиева - освободена. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Ихтиман

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА  Мария Иванова Илиева като член  на СИК № 23200026 в  с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска.

 НАЗНАЧАВА Лозан Лозанов Лозанов за член на СИК № 23200026 в с. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 31.10.2015 в 14:55 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения