Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 376-МИ/НР
Ихтиман, 30.10.2015

ОТНОСНО: Замяна на представители на ПП ГЕРБ в списъка с представителите на ПП ГЕРБ

В ОИК - Ихтиман е постъпило заявление с входящ номер 122/30.10.2015 г. от Даниела Митева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за замяна на 5 бр. представители на ПП ГЕРБ Станислав Димитров Убчев с Олег Николаев Арангелов, Цветелина Илианова Илиева с Моника Йорданова Божилов,Анка Мирчова Барова с Детелина Спасова  Костова, Венцислав Руменов Костов с Симеон Христов Николов и Ана Христова Атанасова с Атанас Николаев Георгиев за участие във втори тур на изборите за кметове на кметства на 01.11.2015 г.

Към заявлението е представен списък с данните на новите представители на хартия и електронен носител.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 и чл. 124, ал.4 от Изборния кодекс, ОИК –Ихтиман

РЕШИ:

Допуска замяна на представители на ПП ГЕРБ Станислав Димитров Убчев с Олег Николаев Арангелов, Цветелина Илианова Илиева с Моника Йорданова Божилов,Анка Мирчова Барова с Детелина Спасова  Костова, Венцислав Руменов Кънчев с Симеон Христов Николов и Ана Христова Атанасова с Атанас Николаев Георгиев за участие във втори тур на изборите за кметове на кметства на 01.11.2015 г.

Замяната да бъде отразена в списъка и публикувана на интернет страницата на ОИК Ихтиман.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

   

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 31.10.2015 в 14:54 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения