Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 363-МИ/НР
Ихтиман, 26.10.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

Приложение № 86-МИ 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК


Днес, 26.10.2015 г., в 15:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

Р Е Ш И : 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство  с. Черньово, община Ихтиман, област Софийска, на първи тур МАРГАРИТА СТЕФАНОВА КАЙМАКЧИЙСКА

 (собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН - ЕГН **********, издигнат от ПП  ГЕРБ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 114 (сто и четиринадесет) действителни гласове. 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение:

НЯМА

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Светлана Христова Благоева

* Публикувано на 27.10.2015 в 16:54 часа

Календар

Решения

  • № 383-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и техническите носители с числовите данни

  • № 382-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Определяне на упълномощени лица от ОИК Ихтиман за предаване на изборните списъци на Община Ихтиман към служба ТЗ ГРАО – София с приемо-предавателен протокол

  • № 381-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения