Общинска избирателна комисия Ихтиман


РЕШЕНИЕ
№ 098-МИ
Ихтиман, 24.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение с вх. № 91 от 24.10.2019 г. от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, подписано от Георги Керезов упълномощен представител на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, (Приложение  № 73 МИ от изборните книжа ), с посочени имена, единен граждански номер, заведено под                         № 3/24.10.2019 г. в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. 

Към заявлението са приложени:

 • Списък с имената и ЕГН на 30 бр. застъпници – на хартия и 1 екземпляр на технически носител в EXCEL формат;
 • Копие на пълномощно;
 • Декларации-приложения № 75-МИ от изборните книжа.           

            След извършена справка в информационния панел на „Информационно обслужване“ АД се констатира, че по отношение и на 30 броя застъпници не са установени несъответствия и за тях   са спазени изискванията на закона, броят на застъпниците да не превишава броят на избирателните секции в съответния изборен район 2320 - Ихтиман и едно лице да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

               За предложените 30 броя застъпници е изпълнено изискването на чл.118 от ИК и Решение  № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.


            Предвид изложеното и след като ОИК - Ихтиман констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 117 и 118 от ИК, и на основание чл. 87 ал.1 т.18 от ИК, ОИК - Ихтиман 

Р Е Ш И : 

 1. РЕГИСТРИРА 30 бр. застъпници ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
 2. ВПИСВА регистрираните застъпници в електронния регистър на Общинска избирателна комисия - Ихтиман.
 3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

           Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Антоанета Георгиева Попова

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:26 часа

Календар

Решения

 • № № 116-МИ / 08.11.2019

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 114-МИ / 28.10.2019

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

 • № 113-МИ / 28.10.2019

  относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения