23.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.30 часа на 24 октомври 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

19.10.2019

Г Р А Ф И К ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК

 

За  получаване на изборните материали от ОИК на 26.10.2019 г. /събота/ в сградата на Община Ихтиман следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК.

Раздаването ще бъде в следния ред:

Секция №                  от 14:00 часа

Секция №232000029               с. Мухово

Секция №232000028               с. Белица

Секция №232000027               с. Бузяковци

Секция №232000026               с. Вакарел

Секция №232000025               с. Вакарел

Секция №232000024               с. Вакарел

Секция №232000023               с. Костадинкино

Секция №232000022               с. Пауново

Секция №232000021               с. Борика

Секция №232000020               с. Веринско

Секция №232000019               с. Живково

Секция №232000018               с. Боерица

Секция №232000017               с. Венковец

Секция №232000016               с. Полянци

Секция №232000015               с. Черньово

Секция №232000014               с. Стамболово

Секция №232000013               с. Мирово

 

Секция №           от 16:00 часа 

Секция №232000001

Секция №232000002

Секция №232000003

Секция №232000004

Секция №232000005

Секция №232000006

Секция №232000007

Секция №232000008

Секция №232000009

Секция №232000010

Секция №232000011

Секция №232000012

Секция №232000030

19.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК

            Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Ихтиман чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа). 

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т.4 от Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). 

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ихтиман. 

Упълномощени представители – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Ихтиман от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ихтиман.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

18.10.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии /СИК/,

ОИК-Ихтиман прие "Приложение за проверка на протоколи на СИК" в EXCEL формат. Приложението може да използвате,  за да проверите дали сте попълнили вярно Протоколите  и дали КОНТРОЛИТЕ  са сработили (останали неудовлетворени контроли). 

 Приложение за проверка на протоколите на СИК

16.10.2019

Обучение на СИК

На 19 октомври / събота / 2019г. от 09.30ч. в малкият салон на читалище „Слънце”гр.Ихтиман

Общинската избирателна комисия ще проведе обучение със съставите на СИК във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

14.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16.00 часа на 17 октомври 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

27.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.00 часа на 30 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

23.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.00 часа на 24 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

19.09.2019

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с Решение №934-МИ/02.09.2019г. на ЦИК, Ви информираме, че:

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 09:00ч. на 17 септември до 17:00ч. на 24 септември 2019г. включително.

 ОИК води отделни регисгри на кандидатите, по следните образци от изборните книжа на ЦИК:

 • за общински съветници - Приложение №69-МИ
 • за кмет на община/район - Приложение №70-МИ

Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрация на кандидатските листи.

При установяване на непълноти или несъответствия общинска избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

19.09.2019

Съобщение

ОИК Ихтиман информира, че предложенията на партиите/коалициите за регистрация на кандидатските листи за общински съветници и за кмет се представят в ОИК на хартиен и на технически носител н excel формат, който има следния формат:

19.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.00 часа на 20 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 

18.09.2019

Съобщение

Условия и ред за участие на застъпници на кандидатските листи в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, в местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общия брой на застъпниците на кандидатите на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район.

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпниците по образец (Приложение №73-МИ от изобрните книжа), подадено до 17:00ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващия партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния кометитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хаптиен носител в един екземпляр и на технически носител н елекронен вид excel формат по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение №75 от изборните книжа).

Заявлението за регситрация на застъпниците се завежда от съответната ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение №76-МИ от изборните книжа).

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатската листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регситрация на нови застъпници при спазване изискванията на т.3 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т.4 и се завежда във Входящ регистър на заявленията за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница втора от същия.

Общинска избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по обрацец Приложение №79-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е проезведен, а в изборния ден и е с утвърдения отличителен знак.

 

Права и задължение на застъпниците:

Застъпнизите имат свободата на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

 

Застъпникът има право:

а/ да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирани от партия, коалиция или местна коалиция или инициативен кометит в съответния изборен район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществени организации;

б/ да присъства при получаване на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване и на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на община, район или кметство от всяка партия, коалиция или местна коалиция;

в/ да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г/ да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването за всеки вид избор в избирателната секция, съответно от ОИК с резултатиге за всеки вид избор в съотвения изборен район. Копие от протокола на СИК, съответно на ОИК се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и подписва от председателя, заместник - председателя и секретаря.

Подписания протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК.

Имената и единния граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от ОИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол, след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на ОИК;

д/ да присъства при въвеждането на данните от протоколите на СИК с рецултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК.

е/ да подава жалби и сигнали да нарушение на изборния процес.

 

В изборния ден застъпниците са длъжни:

а/ да спазват реда за свободното и спокойното протичане на гласуването в избирателната секция;

б/ да не пречат на гласуването в избиателната секция;

в/ да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия;

Застъпниците са дръжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение №607-МИ от 14 август 2010г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни значи извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинска избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия пре гласуването.

 

Статут на застъпниците:

От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изобрите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл.93, т.1, буква "б" от Наказателния кодекс.

Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за нейните застъпници.

14.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.30 часа на 16 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

12.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16.00 часа на 13 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 

05.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 16.30 часа на 10 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж, в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123.

 

04.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс се свиква заседание по предварително обявен Дневен ред за 17.30 часа на 04 септември 2019г., което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на четвърти етаж , в сградата на Общинска администрация Ихтиман с административен адрес: Софийска област, гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № № 116-МИ / 08.11.2019

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник в Община Ихтиман, издигнат от ПП „ГЕРБ“ и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 114-МИ / 28.10.2019

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Ихтиман, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Ихтиман за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

 • № 113-МИ / 28.10.2019

  относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения